LIÊN KẾT WEBSITE
GIỚI THIỆU
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành
1 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED (Thay thế QĐ 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED)

Công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV).

08/11/2017 Tải về
2 109/2016/TT-BTC (Thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính)

Quy định lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia

30/06/2016 Tải về
3 40/2017/TT-BTC (Thay thế Thông tư 97/2010/TT-BTC)

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

28/04/2017 Tải về
4 15/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

30/06/2016 Tải về
5 14/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

30/06/2016 Tải về
6 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

15/12/2010 Tải về
7 73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

19/05/2016 Tải về
8 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015 Tải về
9 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

30/03/2016 Tải về
10 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015

28/08/2015 Tải về
11 09/2015/TT-BKHCN

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

15/05/2015 Tải về
12 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

08/06/2015 Tải về
13 40/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

18/12/2014 Tải về
14 37/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

12/12/2014 Tải về
15 29/2013/QH13

Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ

05/08/2014 Tải về
16 23/2014/NĐ-CP

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

03/04/2014 Tải về
17 Kèm theo QĐ 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ)

04/10/2013 Tải về
18 Kèm theo QĐ 32/QĐ-HĐQLQ (Đã hết hiệu lực (được thay thế bằng thông tư 40/2014/TT-BKHCN)

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro.

14/09/2012 Tải về
19 28/QĐ-HĐQLQ (Đã hết hiệu lực - được thay thế bằng Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016)

Quy định về việc cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

05/10/2011 Tải về
20 102/2012/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

21/06/2012 Tải về
21 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG (được sửa đổi, bổ sung bởi 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG)

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

05/12/2007 Tải về
22 03/QĐ-HĐQL (15/06/2009) (Đã hết hiệu lực (được thay thế bằng thông tư 09/2015/TT-BKHCN)

Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

15/06/2009 Tải về
23 37/QĐ-BKHCN

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

14/01/2009 Tải về
24 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN (Đã hết hiệu lực (được thay thế bằng thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC)

Về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

04/10/2006 Tải về
25 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC (Đã hết hiệu lực)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

28/11/2000 Tải về
26 06/QĐ-HĐQLQ (Đã hết hiệu lực)

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP

13/09/2010 Tải về
27 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC (Đã hết hiệu lực)

Về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 08/09/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ"

25/08/2003 Tải về
28 01/2010/TT-BTC

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

06/01/2010 Tải về
29 97/2010/TT-BTC (Đã hết hiệu lực)

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010 Tải về
30 03/QĐ-HĐQL (đã hết hiệu lực (thay thế bằng thông tư 37/2014/TT-BKHCN)

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn

08/04/2010 Tải về
31 04/QĐ-HĐQLQ

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2010

05/05/2010 Tải về
32 119/1999/NĐ-CP (Đã hết hiệu lực)

Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

18/09/1999 Tải về
33 12/2008/QĐ-BKHCN

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

14/09/2008 Tải về
34 04/QĐ-HĐQL

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hương ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

24/12/2008 Tải về
35 03/QĐ-HĐQL

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

24/12/2008 Tải về
36 14/2008/QĐ-BKHCN (đã hết hiệu lực (thay thế bằng thông tư 55/2015/TT-BKHCN)

Về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

22/12/2008 Tải về
37 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN (đã hết hiệu lực (thay thế bằng thông tư 55/2015/TT-BKHCN)

Về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

07/05/2007 Tải về
38 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

02/11/2007 Tải về
39 122/2003/NĐ-CP (đã hết hiệu lực (thay thế bằng Nghị định 23/2014/NĐ-CP)

Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

22/10/2003 Tải về
© Copyright 2008-2017.  NAFOSTED - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
Điện thoại: +84-24.3936 7750 Fax: +84-24.3936 7751 - Email: nafosted@most.gov.vn - Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
 
Đang truy cập : 00126, Tổng lượt truy cập : 10156928